PRAWO JAZDY KAT. C / C+E

Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. 

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 21 lat. 

Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.

Kategoria C+E prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. 

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.

PRAWO JAZDY KAT. B

Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem osobowym. 

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. B musi mieć ukończone 18 lat.

Zajęcia praktyczne odbywają się samochodem osobowym marki FIAT 500 (na tym pojeździe uczestnik może również zdawać egzamin państwowy w WORD), na pełnowymiarowym placu manewrowym oraz w warunkach drogowych.

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Certyfikat Kompetencji Zawodowych to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do  podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, jest niezbędnym czynnikiem warunkującym legalne prowadzenie firmy transportowej w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.

KWALIFIKACJE

Kwalifikacja wstępna to szkolenie dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, którzy uprawnienia do kierowania pojazdami uzyskali: kat. C - po 10. września 2009

Kwalifikację wstępną pełną powinni ukończyć jedynie najmłodsi adepci zawodu kierowcy na kat. C i C+E pomiędzy 18 a 21 rokiem życia.

KW  składa się 280 godzin zajęć dydaktycznych.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kursanci, którzy ukończyli 21 lat w przypadku kat. C i C+E
KWP składa się z 140 godzin zajęć dydaktycznych

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca jest przeznaczona dla osób posiadających uprawnienia z zakresu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kategorii D/D+E/D1/D1+E, chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, ale potrzebują do niej uprawnień na pojazdy ciężarowe (kat. C lub C+E), wymagany minimalny wiek 18 lat.
KWU składa się z 70 godzin zajęć dydaktycznych.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona jest przeznaczona dla osób posiadających uprawnienia z zakresu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kategorii D/D+E/D1/D1+E, chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, ale potrzebują do niej uprawnień na pojazdy ciężarowe (kat. C lub C+E), wymagany minimalny wiek 21 lat.
KWPU składa się z 35 godzin zajęć dydaktycznych.

SZKOLENIE OKRESOWE

Szkolenie okresowe dotyczy kierowców którzy:

  • uprawnienia kat. C lub C1 uzyskali do dnia 10.09.2009 (włącznie)
  • uzyskali uprawnienia po 10.09.2009 r., ukończyli kwalifikację wstępną / wstępną przyspieszoną / uzupełniającą / uzupełniającą przyspieszoną i minęło już 5 lat od dnia uzyskania po raz pierwszy Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Szkolenie okresowe musi przejść każdy kierowca co 5 lat.

Szkolenie okresowe trwa 35 godzin. W przypadku osoby, która ukończyła inne szkolenie jest możliwość zmniejszenia wymiaru godzinowego zajęć teoretycznych:

  • o 14 godzin (dwa moduły), jeżeli osoba szkolona ukończyła szkolenie w postaci kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (ADR),
  • o 7 godzin (1 moduł), jeżeli osoba szkolona ukończyła szkolenie potwierdzające kwalifikacje osób transportujących zwierzęta środkami transportu drogowego.

Zmniejszenie wymiaru godzinowego szkolenia następuje na podstawie zaświadczenia potwierdzającego ukończenia innego szkolenia. Inne szkolenie powinno być ukończone w okresie 5 lat poprzedzających dzień rozpoczęcia szkolenia.

Badania lekarskie i psychologiczne należy wykonać przed rozpoczęciem szkolenia i uzyskać profil PKZ (Profil Kierowcy Zawodowego) wydany przez właściwe, ze względu na miejsce zamieszkania kursanta Starostwo Powiatowe.

Po ukończeniu 60 roku życia kierowca zobowiązany jest wykonać badania lekarskie i psychologiczne co 30 miesięcy (2,5 roku).